Họ và tên phải khớp với CMT/CCCD và trên hoá đơn GTGT mua hàng
Địa chỉ lắp đặt sản phẩm bàn cầu AC/C-504
Số LOT được dập chìm bên trong két nước của sản phẩm (Xem ví dụ)